Algemene Voorwaarden Tantramassage Training

A: Begrippen

1. Tantramassage Training, opdrachtnemer, vertegenwoordigd door Arnoud Colenbrander.

2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die aan een workshop deelneemt.

3. Workshop: training, workshop of andere bijeenkomst aangekondigd op de website www.tantramassagetraining.nl.

4. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

B: Toepasselijkheid

1. Deze  voorwaarden gelden voor alle deelnemers aan trainingen en workshops georganiseerd door Tantramassage Training die vermeld zijn op de website www.tantramassagetrainig.nl.

C: Inschrijving en bevestiging workshop

1. Inschrijving voor een workshop gebeurt doordat de deelnemer het inschrijfformulier op de website www.tantramassagetraing.nl invult en een (aan)betaling doet. Bij ieder evenement staat vermeld hoe de inschrijving verloopt.

2. Bij inschrijving via de website ontvangt een deelnemer een bevestiging van Tantramassagetraining.nl per e-mail. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende workshop tot stand.

3.  Na inschrijving voor een workshop via de website van Tantramassagetraining.nl heeft een deelnemer een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen. Binnen deze periode kan de inschrijving zonder consequenties worden teruggetrokken.

4. Op elke inschrijving zijn de betalingsvoorwaarden van Tantramassagetraing.nl van toepassing, tenzij bij de beschrijving van de workshop hiervan expliciet wordt afgeweken. De inschrijf- en betalingsvoorwaarden vind je hier: [ LINK]

D. Prijzen van workshops

1. Bij inschrijving gelden de workshopprijzen zoals deze zijn vermeld op de website www.tantramassagetraining.nl.

2. Bij aanmelding voor een workshop waarvoor korting wordt verleend op basis van een aanbieding gelden de prijzen als vermeld in de aanbieding.

 3. In de workshopprijs is geen materiaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

4. De workshopprijzen zijn inclusief 21% BTW voor de trainingskosten. Bij meerdaagse workshops geldt het tarief van 9% BTW voor de verblijfskosten.

5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

6. Prijzen kunnen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

7. Wij hanteren op de website consumentenprijzen inclusief btw. Bij verstrekking van een zakelijke factuur is de genoemde prijs exclusief btw. 

F. Annulering van workshop door Tantramassage Training

Tantramassagetraining.nl heeft ten alle tijden het recht een workshop te annuleren. De deelnemers worden hieromtrent zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Tantramassagetraining.nl zal het door de deelnemers betaalde workshopbedrag in dat geval binnen 14 dagen restitueren. Indien mogelijk biedt Tantramassagetraining.nl de deelnemer een alternatief aan. Indien een deelnemer hiervan gebruik maakt wordt het workshopbedrag niet gerestitueerd.

G. Klachtenregeling

1. Tantramassagetraining.nl hanteert de in de bijlage bij deze Algemene Voorwaarden opgenomen Klachtenregeling.

2. De genoemde klachtenregeling treedt in werking op het moment dat een (ex-) deelnemer schriftelijk een klacht bij Tantramassage Training meldt.

H. Aansprakelijkheid

1. Iedere deelnemer van een meerdaagse workshop ondertekent voor aanvang van de workshop een formulier waarin hij/zij verklaart zelf volledig verantwoordelijk te zijn voor zichzelf. Iedere deelnemer is verplicht om belangrijke gezondheidsproblemen, psychische problemen en medicijngebruik op dit formulier aan te geven.

2. Tantramassage Training is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of in verband met deelname aan een workshop van Tantramassagetraining.nl tenzij aan Tantramassagetraining.nl opzet of grove schuld kan worden verweten.

3. Tantramassage Training is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door het annuleren van een workshop.

4. Indien Tantramassage Training op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1, 2 of 3 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

5. Indirecte schade wordt door Tantramassage Training niet vergoed.

I. Intellectueel eigendom

1. Het eventueel verstrekte materiaal bij een workshop wordt eigendom van de deelnemer. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de inhoud van de workshop, het materiaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de workshop worden door Tantramassage Training voorbehouden. 

2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tantramassage Training is de deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

J. Toepasselijk recht

1. Op alle aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Tantramassage Training en overeenkomsten tussen Tantramassage Training en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een inschrijving, aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter, tenzij de wet anders voorschrijft.

Deze voorwaarden zijn per 1-11-2018 opgetekend en in werking getreden en per 15-07-2023 ge├╝pdatet. .

Tantramassage Training  is een handelsnaam van Vof The Tantric Touch vertegenwoordigd door Arnoud Colenbrander en Debby Broersma onder KvKnr. 90589335. 

 

Bijlage bij de Algemene Voorwaarden:

Klachtenregeling Tantramassagetraining.nl

1. Bij binnenkomst van een klacht wordt de ontvangst daarvan onmiddellijk bevestigd en wordt de klager op de hoogte gesteld van de verdere procedure.

2. De klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

3.  Het team van Tantramassage Fraining (Arnoud Colenbrander en betrokken docent(en) of workshopgever(s)) bekijkt de klacht in eerste aanleg binnen uiterlijk zeven kalenderdagen na datum binnenkomst van de klacht.

4. Binnen 14 kalenderdagen neemt Tantramassage Training.nl contact op met de klager om over de klacht van gedachten te wisselen om te proberen daarvoor binnen vier weken een oplossing te bewerkstelligen.

5. Indien op deze manier geen oplossing wordt bereikt, wordt door Tantramassage Training een onafhankelijk bemiddelaar, gecertificeerd als mediator, ingeschakeld. Deze past hoor en wederhoor toe en tracht een oplossing te bereiken, waarmee beide partijen zich kunnen verenigen. Indien het niet mocht lukken om zo tot een oplossing te komen geeft de bemiddelaar aan Tantramassage Training binnen twee maanden na zijn inschakeling een oordeel over hoe de klacht opgelost dient te worden.

6. Het oordeel van deze onafhankelijke derde persoon is voor Tantramassage Training en de klager bindend.

7. Het oordeel wordt binnen drie werkdagen na het komen tot het oordeel schriftelijk aan de indiener van de klacht en aan Tantramassage Training kenbaar gemaakt. Eventuele consequenties worden door Tantramassagetraining.nl zo spoedig als mogelijk afgehandeld.

8. De kosten voor inschakeling van de derde persoon worden eenmalig per klacht door Tantramassage Training betaald.

9. Van de klachtenbehandeling worden geschillen omtrent betalingsverplichtingen uitgezonderd.

10. Een klacht over een gebeurtenis, later dan zes maanden na afloop van de gebeurtenis wordt niet in behandeling genomen.

11. Een klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar door Tantramassage Training.

Artikel L van de Algemene Voorwaarden is van toepassing op deze klachtenregeling.